چگونه به روز رسانی uTorrent

حذف تبلیغات در uTorrent

تنظیم uTorrent برای حداکثر سرعت

چگونه برای راه اندازی uTorrent برای دانلود ترتیبی

از آنجا که uTorrent نصب شده است

uTorrent: port not open (دانلود در دسترس است)

UTorrent شروع نمی شود

آنالوگ uTorrent

چه بهتر است: uTorrent یا MediaGet

BitTorrent یا uTorrent: که بهتر است

uTorrent: دسترسی به نوشتن روی دیسک ممنوع است

uTorrent: خطا، حجم قبلی نصب نشده است

uTorrent دانلود نمی شود

Torrent یا Media Geth بهتر است

نحوه حذف تورنت از کامپیوتر

نحوه استفاده از uTorrent