منشاء بخشی از شبکه نیست

چگونه به روز رسانی منبع

چگونه برای اجرای Battlefield 3 از طریق Origin

منبع: Cloud storage synchronization error data

منبع خطا: نمی توان به سرور وصل کرد

منبع نصب نشده است

خطای راه حل 196632: 0 در مبدا

منبع: مجوز شبکه موقتا در دسترس نیست

منبع پس از به روز رسانی شروع نمی شود

خطا: مشتری اصلی در حال اجرا نیست

چگونه بازی را در Origin اجرا کنید

چگونه می توان پول را برای بازی در Origin پرداخت کرد

چگونه سرعت دانلود را در Origin افزایش دهیم

نحوه حذف یک بازی در Origin

نحوه ثبت نام در اصل

چگونه گذرواژه را در Origin تغییر دهید

چگونه ایمیل را در Origin تغییر دهید

چگونه می توان از این سوال مخفی در Origin استفاده کرد