تقریبا هر کاربر مرورگر موزیلا فایرفاکس با یک وضعیت آشنا است، برای مثال، اگر مرورگر شما به طور غیر منتظره بسته شود، باید تمام برگه های باز شده در آخرین بار را بازگردانی کنید. در شرایطی است که عملکرد مدیر جلسه مورد نیاز است.

مدیر جلسه یک افزونه مرورگر ویژه موزیلا فایرفاکس است که مسئول ذخیره و بازگرداندن جلسات این مرورگر وب است. به عنوان مثال، اگر مرورگر به طور ناگهانی بسته شود، دفعه بعد که مدیر جلسه را شروع می کنید، به طور خودکار پیشنهاد می شود همه زبانه هایی که در هنگام بستن مرورگر با آن کار کرده اید را باز کنید.

چگونه برای فعال کردن مدیریت جلسه؟

در نسخه های جدید موزیلا فایرفاکس، مدیر جلسه در حال حاضر فعال است، به این معنی که مرورگر وب در صورت وقوع ناگهانی کار محافظت می شود.

نحوه استفاده از مدیریت جلسه؟

مرورگر وب موزیلا فایرفاکس چندین راه برای بازگرداندن جلسه ای که در گذشته با آن کار کرده اید را فراهم می کند. پیش از این موضوع مشابهی در وب سایت ما بررسی شده بود، بنابراین ما بر آن تمرکز نمی کنیم.

چگونه یک جلسه را در مرورگر موزیلا فایرفاکس بازسازی کنیم

با استفاده از تمام ویژگی های موزیلا فایرفاکس، کیفیت و راحتی مرور وب با استفاده از این مرورگر وب به طور قابل توجهی افزایش می یابد.